Herinnering aan een plek

Herinnering aan een plek/ Ode to a spot

Finsterwolde, North East Groningen. By order of the National Forest Service.
The total height included hill: 6 metre. Forest Avenue at tower is 500 metres long.
Earth, concrete and the ‘handchair’ is made of brass.

Herinnering aan een plek wijkt in meer dan een opzicht af van andere beelden in de herinrichting. Niet alleen kwamen het budget en de opdracht op een ongebruikelijke manier tot stand – overheidssubsidies werden aangevuld met sponsorgelden, nadat van Ooy zelf het initiatief tot het ontwikkelen van een kunstwerk had genomen – ook is gekozen voor een heel grootschalige ingreep, waarbij de inrichting van het landschap werd geïncorporeerd.
Van Ooy’s beeld is gesitueerd op de grens van een nieuw aangelegd bos en een lager gelegen gebied, waar natuurontwikkeling vrij spel kreeg, nadat een dikke laag landbouwgrond was verwijderd. De bij het verwijderen van de bouwvoor vrijgekomen aarde werd verwerkt in de geterrasseerde heuvel, die de basis vormt van het kunstwerk. De heuvel wordt bekroond door een trapachtig, betonnen element. De omvang en de maat van de terrassen en de treden verlopen van groot naar klein, de algemeen ordening van het landschap symboliserend: de overgang van de grote, natuurlijke ruimte naar de kleine, menselijke schaal. Bovenop staat een bronzen handafdruk als rustpunt voor de hand van de bezoeker. Hier eindigt het beeld, maar voor het uitzicht is het juist het vertrekpunt.
Van Ooy’s heuvelvormige sculptuur gaat gepaard aan een uitgekapte as op de kerktoren van Finsterwolde.
De as is wandelpad en zichtlijn. De toren, vanouds een baken die door het opgroeiende bos aan het oog zou worden onttrokken, is aldus in het nieuwe landschap bewaard gebleven. Doordat bovendien de op de heuvel aansluitende as zich in de richting van het dorp verbreedt, is een perspectivische vertekening ontstaan die de toren als het ware dichtbij haalt en in het kunstwerk opneemt. Zo vormt herinnering aan een plek ook een scharnier tussen oud en nieuw.

Tekst: Wim Boetze

Uit de uitgave: Staat hier ergens een beeld 1996. Boek is verschenen naar aanleiding van het plaatsen van beelden in het herinrichtingsgebied Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

Englisch
Ode to a Spot
differs in many respects from the other sculptures in the landscape renewal. Not only did the budget and the commission come about in an unusual way – government subsidies were supplemented by private donors after Semna van Ooy herself took the initiative to generate a work of art – also a choice was made for a large-scale project integrated into the layout of the landscape. The artist’s sculpture is situated on the edge of newly planted woodlands and a lower lying area, where nature was allowed to take its course after the removal of a thick layer of agricultural soil. This available soil was reworked into the terraced hill, which forms the basis of the artwork. The hill is adorned with a stair-like concrete construction. The circumference and size of the terraces and steps taper from large to small, symbolising the general organisation of the landscape: the transition from the large natural space to the small human scale. At the top of the stairs is a bronze hand rest, a refuge for the visitor’s hand. Though the sculpture ends here, this is the departure point for the panorama.
Semna van Ooy’s hill-shaped sculpture is accompanied by a corridor – cut through the woods – in the direction of the church tower in the Dutch village of Finsterwolde. This corridor is both footpath and sightline. The tower, a landmark beacon which would be concealed from view if the woods were full-grown, is so spared in this new landscape. Moreover, because the corridor coming from the hill broadens out in the direction of the village, a distortion in perspective is created – which ostensibly pulls the tower closer and draws it into the artwork. In this sense, Ode to a Spot is also a hinge between old and new.

Text: Wim Boetze

From the 1996 publication: Staat hier ergens een beeld? (Is There a Sculpture Here?) This book was released in conjunction with sculptures being placed in the redeveloped landscape of East-Groningen and the Drenthe Peat District.

 

1995